Algemene Voorwaarden

Tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen gelden volgende voorwaarden:

Algemene voorwaarden:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Roel Delbon – Heart Intelligence diensten aanbiedt of levert, totstandkoming daarvan en op alle door Roel Delbon – Heart Intelligence uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De door Roel Delbon – Heart Intelligence gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Roel Delbon – Heart Intelligence is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 4. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.
 5. Bij boeking/inschrijving van een training/workshop en bij de start van een coachtraject of groepsessies geeft de cliënt/deelnemer duidelijk aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene en specifieke voorwaarden.
 6. Alle coachtrajecten / 1-2-1 sessies / workshops / cursussen / trainingen / groepsessies zijn enkel bedoeld om de persoonlijke groei en het welzijn te bevorderen van de cliënt/deelnemer. Coaching is niet bedoeld om conventionele therapie van welke aard dan ook te vervangen.
 7. Roel Delbon verklaren hierbij de reguliere geneeskunde als basis te beschouwen van de gezondheidszorg en verklaren dat zij, als niet medisch opgeleiden, geen diagnoses kunnen stellen of medische behandelingen in vraag kunnen stellen.
  De door hen verzorgde 1-2-1 sessies, coachingtrajecten, groepsessies, workshops en cursussen zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en zijn aanvullend bij de reguliere geneeskunde. Zij vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan Roel Delbon geen verantwoordelijkheid opnemen. Bij voor u belangrijke klachten of twijfels dient u steeds eerst uw arts te raadplegen. Bent u in behandeling bij een arts dient u dit eerst met uw arts te overleggen.
 8. De cliënt/deelnemer verzekert Roel Delbon ervan dat hij/zij niet in behandeling was/is voor een psychische of mentale aandoening, niet in therapie was/is of indien de cliënt/deelnemer wel in behandeling zou zijn geweest of nog steeds is, dat deze van de behandelende arts of verantwoordelijke, de toelating heeft gekregen om zich te laten coachen/trainen. Zonder deze toelating kan deelname aan bepaalde workshops of trajecten geweigerd worden.
 9. De ethische code van de International Coaching Federation worden strikt
 10. Bij te laat komen, wordt de duur van een sessie niet verlengd. De cliënt/deelnemer betaalt het bedrag voor de volledige geplande sessie.
 11. Afspraken kunnen ten laatste 24u van tevoren afgezegd worden per e-mail, telefoon of sms.
 12. Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt de helft van het honorarium in rekening gebracht, behalve in geval van ziekte van de cliënt/
 13. Roel Delbon – Heart Intelligence houdt zich het recht voor een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht van de coach. De cliënt/deelnemer heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.
 14. Bij betalingsspreiding van het cursusgeld verbindt de cliënt/deelnemer zich ertoe om binnen de vooropgestelde termijnen het openstaand bedrag te betalen. Indien de betaling niet gebeurt binnen de vooropgestelde termijn, wordt de inschrijving automatisch geannuleerd binnen 14 dagen na het verstrijken van de voorziene datum. De cliënt/deelnemer krijgt het inschrijvingsgeld teruggestort mits afhouding van het  betaalde voorschot.
 15. Annulatie van minder dan 6 weken voor aanvangsdatum zal het voorschot ingehouden worden als annulatieonkost. Bij annulatie van minder dan 4 weken blijft het volledige cursusgeld verschuldigd, doch dit kan gebruikt worden voor het starten van een traject op latere datum. Indien de cliënt/deelnemer beslist om de cursus stop te zetten na aanvangsdatum, blijft steeds het volledige tarief verschuldigd - restitutie is niet mogelijk.  
 16. Wanneer de coach de overtuiging heeft om welke reden dan ook de cliënt/deelnemer niet verder te kunnen coachen, dan wordt dit tussen partijen besproken en wordt de coaching voortijdig beëindigd. Andersom, als blijkt dat de cliënt/deelnemer onvoldoende gesteund wordt in het coachingstraject, dan kan de cliënt/deelnemer ten alle tijde de coaching-relatie verbreken.
 17. Alles wat in het contact tussen coach en cliënt/deelnemer besproken wordt, blijft vertrouwelijk. De coach treedt m.b.t. het besprokene niet naar buiten. De cliënt/deelnemer heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt.
 18. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de 1-2-1 sessie, cursus, workshop of training groepsessie.
 19. Alle verplichtingen van Roel Delbon – Heart Intelligence onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenissen, niet als een resultaatverplichting, waarbij Roel Delbon – Heart Intelligence gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Roel Delbon – Heart Intelligence verlangd kan worden.
 20. De coach is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt/deelnemer indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van de coach.
  Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de cliënt/deelnemer bij de bewustwording en verandering, geeft de coach geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De cliënt/deelnemer bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces. Adviezen van de coach zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de cliënt/deelnemer.
 21. De cliënt/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eigenaangebracht in de gehuurde of ter beschikking gestelde lesruimtes.
 22. Gezondheidsproblemen van welke aard dan ook dienen vermeld te worden vóór iedere coachsessie, groepsessie of andere workshop en kunnen reden zijn dat men geweigerd wordt om deel te nemen aan de activiteit.
 23. Deelname aan coachsessies, workshops, e.d. is steeds op eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 24. Door het aangaan van een overeenkomst met Roel Delbon – Heart Intelligence wordt aan Roel Delbon – Heart Intelligence toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Roel Delbon – Heart Intelligence uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
 25. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd overeengekomen via schriftelijke toestemming.
 26. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, dochbinnen 14 dagen.
 27. Indien niet aan de bovenstaande voorwaarden worden voldaan kan Roel Delbon – Heart Intelligence de samenwerking met onmiddellijke ingang stopzetten. De cliënt/deelnemer en eventuele opdrachtgever worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
 28. Reeds geleverde diensten worden hierbij niet terugbetaald.
 29. Bij wanbetaling is de cliënt/deelnemer resp. opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd welke met incasso gemoeid zijn.
 30. Op alle afspraken tussen cliënt/deelnemer, opdrachtgever en Roel Delbon – Heart Intelligence is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing toepassing en eventuele geschillen, direct of indirect uit de afspraken voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Antwerpen aanhangig worden gemaakt.
 31. Tijdens onze workshops / cursussen / trainingen / groepsessies ea. kunnen video opnames gemaakt worden als opleidingsondersteuning. Deelnemers worden hier op voorhand over geïnformeerd en gaan akkoord bij inschrijving. Het beeldmateriaal zal niet zonder toestemming van de betrokkenen gebruiktworden voor publieke doeleinden.
 32. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op aanvraag door Roel Delbon – Heart Intelligence gratis verstrekt.

ADRES PRAKTIJK

Kapelsestraat 187

2950 Kapellen 

FOLLOW US

Volg ons op Social Media!
Op Facebook en Twitter, en nieuwsbrieven via email.